Přejít k obsahu

Ochrana životního prostředí

Životní prostředí, krajinotvorba a udržitelnost v souvislosti s přípravou výstavby vysokorychlostních tratí (VRT) jsou pro nás prioritními tématy. VRT přesně zapadají do plánů na omezení produkce skleníkových plynů. Oproti automobilové dopravě mají na stejný dopravní výkon mnohonásobně nižší spotřebu energie a tvorbu CO2. Samotný návrh VRT pak prochází několikerým přísným posouzením vlivu na životní prostředí.

obrázek Deutsche Bahn AG / Wolfgang Klee
Deutsche Bahn AG / Wolfgang Klee


Rychlost šetrná ke krajině

VRT ještě více rozšíří ekologickou železniční dopravu. V České republice budou určeny zejména pro osobní dopravu. Kromě nákladních vlaků se na stávajících tratích uvolní místo také pro nové regionální spoje, především v okolí velkých měst. Větší frekvence spojů může do vlaků dostat další cestující, kteří až dosud pro své cesty volili auto.
Každá infrastrukturní stavba jistým způsobem ovlivní své okolí. Samotný návrh novostavby VRT proto stejně jako jiné projekty prochází posouzením vlivu na životní prostředí. A to dokonce několikrát. Nejprve při zpracování studie proveditelnosti, kdy dochází k výběru vhodné trasy. Potom při aktualizaci krajské územně plánovací dokumentace, tzv. Zásad územního rozvoje kraje (ZÚR), kdy se zpracovává posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA). Závěrem se při zpracování podrobného technického návrhu provádí posouzení vlivu stavby na životní prostředí, známé pod zkratkou EIA.


Návrh trasy

Vysokorychlostní tratě jsou navrhovány tak, aby se dotkly co nejméně chráněných prvků v krajině. Jedná se zejména o liniové prvky ochrany (např. migrační koridory), kterým se z principu není možné vyhnout. V těchto případech jsou navrhovány velké přechody – ekodukty, které umožní průchod živočichů i návštěvníků krajiny.
Vysokorychlostní trať musí být s ohledem na bezpečnost provozu oplocena a nesmí mít žádná úrovňová křížení. Navrhované trasy počítají s nadchody i pochody, jejichž umístění konzultujeme s místními samosprávami.


Příklady zakomponování do krajiny

 

 

ilustrace
Návrh krajinného řešení u plánované vysokorychlostní trati v Praze-Běchovicích.

 

Opatření proti šíření hluku

Součástí všech studií proveditelnosti a navazujících dokumentací je podrobné posouzení budoucí hlukové zátěže okolí. VRT je novostavba železniční trati, pro kterou národní legislativa požaduje maximální úroveň ekvivalentního hluku 55 dB přes den a 50 dB přes noc.
Jedná se o výrazně přísnější limit, než který musí plnit stávající tratě nebo dálnice. Stupnice měření hluku je logaritmická, což v praxi znamená, že pokles o 2–3 dB přináší snížení hluku zhruba o polovinu.
Počítat musíme také s vibracemi, resp. se strukturálním hlukem. 
Více o kontrole hluku i vibracích se dozvíte zde.


Ochrana vody a vodních zdrojů

Návrh trasy, zejména technického řešení, musí respektovat hydrogeologické poměry území. Přesto není na úrovni základního návrhu možné postihnout všechna možná ovlivnění. Při další přípravě se proto provádí hydrogeologický průzkum. Zohlednit se musí nejen rozbor poměrů území, ale také analýza odtokových poměrů při extrémních srážkách.
V návrhu technického řešení se to projeví na několika místech. V případě tunelové stavby je s ohledem na místní poměry navrhováno těsnění ostění tunelu. V případě zemního tělesa (zejména zářezů) je navrhována správná podoba svahů a dimenze odvodnění.
V případě dotčení vodního zdroje a nemožnosti realizace technického opatření může být součástí stavby VRT také výstavba náhradního vodního zdroje.


S respektem k životnímu prostředí a krajině

Vedení trati je zakomponováno do krajinného rázu tak, aby jej nijak nenarušovalo. Díky navrženým interakčním prvkům jsou výsledkem stavby šetrné k životnímu prostředí. Jedná se například o liniovou a bariérovou zeleň, remízky, zelené pásy, retenční biotopy nebo zasakovací parkovací dlaždice, které mohou mít zásadní vliv na mikroklima a koloběh vody v krajině.


Při vedení trasy po povrchu jsou navržené mostky, propustky nebo takzvané ekodukty. Jejich účelem je umožnit snadný průchod všech živočichů.


Oázou života se stane přírodní nádrž vytvořená s maximálním ohledem na krajinu.


Sadové úpravy velkého parkoviště a blízkého okolí.


Zelené remízky slouží jako přirozený úkryt malých živočichů
i větších zvířat.

 


Údržbová základna se díky pozvolnému propojení s terénem stává estetickou součástí krajiny.


Dešťová voda nekončí v kanalizaci, ale pomalu se vsakuje,
zavlažuje zeleň a doplňuje hladinu spodních vod.