Hluk pod kontrolou

Nové tratě a protihluková opatření jsou projektovány tak, aby vždy byly striktně dodrženy hygienické limity hluku.
O pečlivosti v této oblasti svědčí i to, že ve výpočtových modelech vycházíme
i z výsledků terénních měření hluku z provozu vysokorychlostních tratí ve Francii. Dodržujeme bezvýhradně zákonné normy a děláme vše proto, aby nikde nevznikla jakkoli nadměrná hluková zátěž. Hluk držíme prostě zkrátka a máme ho pod kontrolou.

Hluk

Je součástí každého druhu dopravy. Pro provoz vlaků na vysokorychlostní trati existuje řada opatření, jak hluk souprav zcela eliminovat, nebo zmírnit. Jsou jimi protihlukové stěny, valy či vedení trati v zářezech.
Hluk maximálně snižujeme už již v rámci přípravy projektu, a to zejména samotným trasováním – vedením tratě v zářezu a dál od obydlených oblastí.
Na VRT také nebudou až na výjimky jezdit vlaky v noci, protože v tuto dobu se plánuje pouze údržba.


Jak vzniká hluk na VRT

Vlaky při různých rychlostech vytvářejí odlišný typ hluku. Pro vysokorychlostní železnici je typický tzv. aerodynamický hluk, který vzniká
při rychlosti nad 200 km/h. Způsobuje ho především vozidlo, které rozráží vzduch svým pohybem. Šíří se ale také přes kolejnici, trolej, sběrač a takzvaný železniční svršek. Lze ho úspěšně potlačit odpovídajícími protihlukovými opatřeními.
 

Vibrace

Na každém projektovaném traťovém úseku jsou prováděny průzkumy půdy a geologického podloží, které mají ukázat potenciální rizika přenosu vibrací.
V závislosti na výsledcích průzkumu budou v rámci realizace stavby provedena vhodná antivibrační opatření. Ve spolupráci s okolními obcemi budou vždy přizpůsobena konkrétnímu místu, aby bylo dosaženo maximálního účinku.
 

Terénní protihluková opatření

Jak s protihlukovými opatřeními pracujeme

Protihlukové stěny a valy jsou vhodně zakomponované do krajiny a doplňují krajinný ráz.

  • Umisťujeme je vždy s ohledem na to, aby trať byla co nejvíce přirozenou součástí krajiny.
  • Volíme nerobustní řešení, které umisťujeme přímo u zdroje hluku.
  • Bariéry mají výšku mezi 2–4 metry.
  • Návrhy protihlukových opatření vycházejí z výsledků odborných studií a jsou vždy projednány s dotčenými subjekty, např. obcemi.

 

Protihluková opatření lze využít i individuálně na domech a objektech.

  • Je nutné vždy pečlivě posoudit každý jednotlivý objekt a navrhnout účinná opatření.
  • Může jít např. jen o výměnu oken za okna s lepší zvukovou izolací nebo třeba i o úpravy fasád domů.
  • V relevantních případech lze řešit i vyjmutí postiženého objektu z bytového fondu.