Soutěžní zadání

Soutěžní zadání bylo rozdělené na dvě části,  projektovou a ideovou.

 

Projektová část soutěžního návrhu

Koncepce urbanistického, architektonického, technického, dopravního, environmentálního a krajinářského řešení:

 • objektu Terminálu;
  • přístupu na nástupiště a zastřešení nástupiště;
  • parkovacího domu, parkoviště, stanoviště trolejbusů a autobusů, taxi a odstavu kol, včetně všech souvisejících komunikací, zpevněných a nezpevněných ploch v areálu terminálu;
  • veřejného prostranství a sadových úprav v areálu terminálu a jeho začlenění do krajiny;
 • Estakády:
  • most VRT velkého rozpětí přes dálnici D1;
  • navazující estakáda přes exit 112 dálnice D1 mezi mostem VRT a terminálem;
 • Souvisejících objektů:
  • související technické infrastruktury v rozsahu řešeného území;
  • silničního napojení Terminálu v rozsahu řešeného území;
  • technologických objektů dráhy (VRT i konvenční).

Ideová část soutěžního návrhu

Koncepce urbanistického, architektonického, technického, dopravního, krajinářského a environmentálního řešení možného funkčního a prostorového využití zastavitelného i nezastavitelného území v širším řešeném území (rozvinutí potenciálu projektové části), včetně související technické infrastruktury.

Kompletní zadání včetně všech příloh je k dispozici na profilu zadavatele

 

Termíny soutěže

23. 8. 2023 Vyhlášení soutěže
7. 9. 2023 Prohlídka soutěžního místa
15. 1. 2024 Odevzdání soutěžních návrhů
únor 2024 Hodnoticí zasedání komise
27. 3. až 17. 4. 2024 Výstava soutěžních návrhů

Soutěžní porota architektonické soutěže Terminál Jihlava VRT

Řádní členové poroty – závislí
Ing. arch. David Beke
místopředseda poroty

radní statutárního města
Město Jihlava

Ing. Martin Švehlík

Stavební správa VRT
Náměstek Úseku rozvoje
Správa železnic, státní organizace

Ing. Marek Pinkava

Stavební správa VRT
Náměstek Úseku příprava oblast jih
Správa železnic, státní organizace

Náhradníci poroty – závislí
Ing. Jakub Bazgier

Stavební správa VRT
ředitel organizační jednotky
Správa železnic, státní organizace

Ing. arch. Matyáš Hron

Stavební správa VRT
oddělení prostorových da a architektury
Správa železnic, státní organizace

Ing. arch. Aleš Stuchlík

vedoucí útvaru městského architekta
Město Jihlava

Řádní členové poroty – nezávislí
Ing. arch. Petr Štefek
předseda poroty
architekt
č. autorizace ČKA 03605
Ing. arch. David Hlouch 

architekt 
č. autorizace ČKA 04117

Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D. 

architekt 
č. autorizace ČKA 03983

Ing. et Ing. Tomáš Jiránek 

architekt 
č. autorizace ČKA 03156

Náhradníci poroty – nezávislí
Ing. Aleš Marek, Ph.D. 

autorizovaný inženýr
č. autorizace ČKAIT 0007955

Ing. arch. Peter Bednár  architekt
Přizvaní odborníci
Ing. Jan Janoušek

Stavební správa VRT
Úsek technický
Správa železnic, státní organizace

Ing. Jan Kubelka

Stavební správa VRT
Úsek technický
Správa železnic, státní organizace

Bc. Irena Růžičková 

Stavební správa VRT
oddělení prostorových da a architektury
Správa železnic, státní organizace

Ing. Václav Zikán 

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
Kraj Vysočina

Ing. arch. Kateřina Bezděkovská 

útvaru městského architekta
Město Jihlava

Ing. Petr Piáček 


Město Jihlava

Ing. arch. Martin Laštovička 

útvaru městského architekta
Město Jihlava

Mgr. Petr Ryška


Město Jihlava

Michaela Zadinová


Obec Střítež

Pavel Hably 


Obec Střítež

Pomocné orgány poroty
Ing. arch. Mirek Vodák


sekretář soutěže

Ing. Jiří Velebil


přezkušovatel soutěžních návrhů

Ing. arch. Adam Kolovratník


přezkušovatel soutěžních návrhů

Mgr. et Mgr. Veronika Řezáčová


právník soutěže