Přejít k obsahu

Krátce, rychle, aktuálně

Geologie a geologický průzkum jsou pro výstavbu vysokorychlostních tratí často určující

Zatímco lidé mají často geologii spojenou s nepříliš záživným rozpoznáváním hornin, ve skutečnosti jde o nesmírně zajímavý vědecký obor. Geologie také hraje jednu z klíčových rolí při plánování výstavby vysokorychlostních tratí (VRT), protože se jedná o technicky náročné infrastrukturní projekty, které vyžadují řadu průzkumů a mj. i vyhodnocení geologických podmínek.

Geologické podmínky v místě stavby mohou mít značný vliv na technické parametry trati, její stabilitu a na náklady na její výstavbu i údržbu.

Geologický průzkum vychází z rešeršní činnosti, v rámci které jsou analyzovány veškeré dostupné geologické dokumentace, mapy a archivní údaje relevantní pro stavbu. V dalším kroku se přistupuje k realizaci předběžného a následně podrobného geologického průzkumu, během kterého se ověřuje geologická stavba, charakter hornin a základní geotechnické a strukturní vlastnosti geologického podloží. K tomu slouží zejména průzkumné práce zahrnující nejen hloubení průzkumných vrtů a realizace geotechnických zkoušek, ale také provádění geofyzikálního měření nebo hydrogeologický monitoring.

Dalším úkolem geologického průzkumu je určit možná úskalí a poukázat na geologické problémy, které v průběhu výstavby mohou nastat. Mezi geologicky složité podmínky lze řadit například oblasti zlomových pásem nebo sesuvná území. Vše musí být při navrhování trasy a při rozhodování o technickém řešení zohledněno.

Znalost geologických podmínek umožňuje projektantům rozhodovat o vhodném technickém řešení stavby. Nalezení geologicky stabilního prostředí obecně umožňuje jednodušší a levnější konstrukci, zatímco nestabilní prostředí z pravidla vyžaduje složitější a nákladnější technické řešení.

Geologie má také důležitý vliv na ochranu životního prostředí. Stěžejně jde zejména o zdroje podzemní vody, její kvalitu i kvantitu. Zohlednění geologických podmínek při plánování a stavbě vysokorychlostních tratí přispívá i k dlouhodobé udržitelnosti projektu. Zabránění rizikům, jako jsou např. sesuvy, může snížit náklady na údržbu a prodloužit životnost infrastruktury.

A jak to vypadá s geologickými průzkumy na plánovaných úsecích VRT aktuálně?

Právě probíhá realizace a zpracování předběžného inženýrsko-geologického průzkumu na úsecích VRT RS 4 Podřipsko a VRT RS 2 Jižní Morava. Dále se letos plánuje zahájení doplňkového průzkumu na trase RS 1 Moravská brána II.

Podobně úzce jako spolupracujeme s Českou geologickou službou se rozvinula i spolupráce s archeologickými ústavy AV ČR. Nyní probíhají aktivity směřující k uskutečnění předběžné tržní konzultace pro potřeby tzv. Předběžných archeologických výzkumů v úsecích VRT Moravská brána I a VRT Moravská brána II. O jejích výsledcích vás budeme brzy informovat.

S celkovým přístupem a činností VRT v rámci geologie a archeologie seznamujeme veřejnost průběžně a aktuálně prostřednictvím článků, tiskových zpráv, webu i sociálních sítí. Ale také i velmi podrobně a komplexně, např. v rámci našich pravidelných Prezentační dní v infocentrech v Praze a Ústí nad Labem, viz https://bit.ly/3UG93ri.