Přejít k obsahu

Krátce, rychle, aktuálně

Další významný milník v přípravě VRT Moravská brána

VRT Moravská brána je jedním z prvních úseků vysokorychlostních tratí v České republice blížící se k dalšímu významnému milníku. Ministerstvo životního prostředí obdrželo zpracovanou dokumentaci EIA, kterou přezkoumá a následně dojde ke zveřejnění na úřední desce dotčených krajů.

Úsek vysokorychlostní železnice VRT Moravská brána, který spojuje obce Prosenice a Ostrava–Svinov, se nachází ve fázi posouzení vlivu na životní prostředí. Na jaře byla zveřejněna dokumentace v informačním systému EIA, což označuje začátek tohoto procesu a další klíčový krok směrem k vydání kladného stanoviska.

Ministerstvo životního prostředí obdrželo zpracovanou dokumentaci EIA, kterou přezkoumá a následně dojde ke zveřejnění na úřední desce dotčených krajů. Ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění je možné k dokumentaci EIA uplatnit vyjádření. VRT Moravská brána I a II byly na základě požadavků uvedených ve vydaných závěrech zjišťovacích řízení sloučeny do jedné společné dokumentace EIA. Během zpracování dokumentace EIA byla upravována technická stránka projektu s cílem minimalizovat jeho vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo.

V průběhu zpracování záměru a následně i dokumentace EIA byla ve spolupráci s oznamovatelem a projektantem stavby průběžně korigována technická stránka záměru z hlediska jeho vlivů na životní (např. technické řešení retenčních nádrží, jejich vhodné umístění, řešení přeložek vodních toků, rozsah protihlukových opatření, návrh sadových úprav z hlediska druhové skladby apod.) prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci jednotlivých vlivů výstavby a provozu na životní prostředí a obyvatelstvo.

Navrhovaný úsek má délku 75 kilometrů. Projekt obsahuje několik tunelů, mostů, protihlukových stěn, zemních valů a retenčních nádrží s cílem minimalizovat negativní dopady na životní prostředí.

Na této trase vznikne nový terminál Hranice na Moravě, na který je aktuálně vypsána architektonická soutěž. VRT využije i původní hranické viadukty, které projdou citlivou rekonstrukcí. VRT Moravská brána naváže na přeshraniční úsek, který propojí Českou republiku s Polskem směrem do Katovic.