Jak připravujeme VRT

Proces přípravy výstavby vysokorychlostních tratí (VRT) je velmi podobný přípravě jakéhokoliv stavebního záměru. Po prvotním prověření a posouzení záměru následuje jeho zanesení do územně plánovací dokumentace. V jeho průběhu se ověří základní územní podmínky. Proces to však není vůbec jednoduchý.

Fáze ideová a studijní

Tato fáze v sobě zahrnuje řadu zpracovaných studií (územně technické studie, technicko-provozní studie VRT a studie proveditelnosti), které představují komplexní posouzení reálnosti a proveditelnosti záměru po technické, územní, finanční, marketingové, provozní a personální stránce. Hodnotí ekonomickou efektivitu, smysluplnost záměru pro společnost a vyhodnocuje varianty k další přípravě a realizaci.

Součástí studií proveditelnosti jsou také přepravní prognózy vycházející z dopravního modelu. Co je dopravní model se dozvíte zde.

Výstupy ze studie proveditelnosti schvaluje Centrální komise Ministerstva dopravy, která mj. i k další přípravě doporučí jednu z prověřovaných variant. Z pohledu území je výstupem ze studií proveditelnosti pás území (koridor) o šířce zpravidla 200 m.

 

Fáze územního plánování

V této etapě je koridor zpravidla o šířce 200 m předmětem aktualizace krajské územně plánovací dokumentace, tj. zásad územního rozvoje (ZÚR).

Nástroje územního plánování

ZÚR stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. Součástí ZÚR  je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ). Stavby VRT jsou v ZÚR uvedeny jako stavby veřejně prospěšné. Tento záměr stavby je dále přebírán a zpřesňován dle územních podmínek v navazující územně plánovací dokumentaci.

 

Fáze povolení záměru

Fáze povolení záměru v sobě zahrnuje veškeré činnosti související s povolením záměru, tj. zpracování dokumentace pro povolení záměru
a zároveň probíhá proces posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA).

 

Proces EIA

Proces EIA je založen na zkoumání a posuzování možného působení připravovaných staveb VRT na životní prostředí. Rozsah posuzování zahrnuje vlivy na veřejné zdraví, živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky. Probíhá vždy před povolením záměrů a před započetím jejich realizace. V rámci přípravy VRT ho provádí Ministerstvo životního prostředí. Zahrnuje fáze oznámení, zjišťovací řízení, dokumentace, veřejné projednání, posudek a výsledkem je vydané závazné stanovisko EIA.

V souladu se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, lze
po vydání závazného stanoviska EIA zahájit výkup pozemků.

 

Povolení záměru

Povolení záměru je nová právní úprava, zavedená zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, s cílem zjednodušení a zrychlení povolovacích procesů a zajištění ochrany veřejných zájmů při výstavbě. Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) je novým speciálním úřadem, který bude povolovat klíčové stavby dopravní a energetické infrastruktury – tedy i stavbu VRT.
V této fázi jsou do dokumentace povolení záměru zapracovány požadavky a podmínky uplatněné v závazném stanovisku EIA.
Po vyhotovení dokumentace povolení záměru jsou dotčené orgány požádány o závazná stanoviska a vyjádření.

Dokumentace povolení záměru vč. obdržených závazných stanovisek bude předložena na DESÚ, který kontroluje soulad s ÚPD.

Na základě kladných závazných stanovisek, souladu s ÚPD a kladných vyjádření DESÚ vydá povolení záměru.